Təksətirli Oracle SQL funksiyaları.

Həm tələbələrimiz, həm də bütün maraqlanan insanlar üçün Arifə və Fidan xanım belə bir izahlı yazı hazırladılar. Buyurun, faydalanın.

Simvol tipinə tətbiq olunan funksiyalar

1.lower(text_argument) – mətn tipli arqumentin bütün simvollarını kiçildir.

Nümunə:

 • select lower(‘ORACLE’)  from  dual;  >>  oracle
 • select lower(‘Sql’) from dual; >> sql

2.upper(text_argument) – mətn tipli arqumentin bütün simvollarını böyüdür.

Nümunə:

 • select upper(‘oracle’)   from  dual;  >> ORACLE
 • select upper(‘Sql’) from  dual;  >>SQL

3.initcap(text_argument) – mətn tipli arqumentdə bütün sözlərin ilk hərflərini böyüdür, digər hərflərini isə kiçildir.

Nümunə:

 • select initcap(‘ORACLE sql’) from  dual;  >> Oracle Sql

4.length(text_argument) –mətn tipli  arqumentin uzunluğunu qaytarır.

Nümunə:

 • select length(‘oracle’) from  dual;  >>  6

5.concat(text_argument_1, text_argument_2) – mətn tipli 2 arqument  qəbul edir.Verilmiş arqument ləri birləşdirir.

Nümunə:

 • select concat(‘oracle’,’sql’) from dual;  >>   oraclesql

6.substr(text_argument,n,m) – mətn tipli arqumentin n-ci simvoldan başlayaraq m simvolunu qaytarır. m-in qiymətini qeyd etmədikdə mətnin  sonuna kimi olan hissəni qaytarır. n arqument i mənfi olduqda substr funksiyası sondan saymağa başlayır.

Nümunə:

 • select  substr(‘oracle’,2,3) from  dual;  >>   rac
 • select substr(‘oracle’,3)  from  dual;  >>   acle
 • select substr(‘oracle’,-4) from  dual;  >>    acle
 • select substr(‘oracle’,-5,2) from  dual;  >>    ra

7. instr(text_argument,search_argument, n,m) – mətn tipli arqument -də n-ci simvoldan başlayaraq m-ci rast gəldiyi search_argumentin  inkeksini qaytarır.  n və m qeyd edilmdikdə, ilk simvoldan başlayaraq ilk rast gəldiyi indeksi qaytarır. n mənfi olduqda sonuncu simvoldan başlayaraq m-ci rast gəldiyi indeksi qaytarır.search_argument verilmiş text_Argument içərisində olmadıqda instr nəticə olaraq 0 qaytarır.

Nümunə:

 • select instr(‘programming’,’g’,1,2) from  dual;  >> 11
 • select instr(‘programming’’m’,1,1) from  dual;  >> 7
 • select instr(‘programming’,’m’)  from  dual;  >>7
 • select instr(‘programming’,’ing’,1,1) from  dual;  >> 9
 • select instr(‘programming’,’a’,-1,1)  from  dual;  >>6
 • select instr(‘programming’,’u’) from  dual;  >> 0

8.lpad(text_argument1, n,text_argument2) – mətn tipli text_argument1-I text_argument2-I soldan artırmaqla n simvol uzunluğuna tamamlayır. text_argument2 qeyd edilmədikdə  boşluq ilə tamamlayır.Əgər n mətnin ümumi uzunluğundan kiçik olarsa, lpad  verilmiş mətnin  ilk n  sayda simvolunu qaytarır.

Nümunə:

 • select lpad(‘oracle’,10,’*’) from  dual;  >>   ****oracle
 • select lpad(‘oracle’,5) from  dual;  >>  oracl

9.rpad(text_argument1, n,text_argument2) – mətn tipli text_argument1-i text_argument2-ni sağdan artıqmaqla n simvol uzunluğuna tamamlayır. text_argument2 qeyd edilmədikdə  boşluq ilə tamamlayır.Əgər n mətnin ümumi uzunluğundan kiçik olarsa, rpad  verilmiş mətnin ilk n  sayda simvolunu qaytarır.

Nümunə:

 • select rpad(‘oracle’,10,’*’) from  dual;  >>    oracle****
 • select rpad(‘oracle’,3) from  dual;  >>   ora

10.rtrim(text_argument1, text_argument2) –  text_argument1-in sonundan text_argument2-ni silir.Text_argument2 qeyd edilmədikdə sondakı  boşluqları silir.

Nümunə:

 • select rtrim(‘oracle’,’e’)’ from  dual;  >> oracl
 • select rtrim(‘oracleee’,’e’) from  dual;  >> oracl
 • select rtrim(‘500000’,’0’) from  dual;  >> 5
 • select rtrim(‘oracle   ‘)   from  dual;  >> oracle ( boşluqlar silindi)

 

11.ltrim(text_argument1, text_argument2) – text_argument1-in əvvəlindən text_argument2-ni silir.Text_argument2 qeyd edilmədikdə  əvvəldəki boşluqları silir.

Nümunə:

 • select ltrim(‘oracle’,’o’)’ from dual;  >>racle
 • select ltrim(‘oracle’,’ora’) from dual;  >>  cle
 • select ltrim(‘55000’,’5’) from dual;  >>  000
 • select ltrim(‘ oracle‘) from dual;  >>  oracle ( boşluqlar silindi)

12.trim(text_argument1, text_argument2) – text_argument1-in əvvəlindən və sonundan text_argument2-ni silir.text_argument2 qeyd edilmədikdə əvvəldən və sondan boşluqları silir.

Nümunə:

 • select ltrim(‘alabama’, ‘a’) from dual;  >>labama
 • select rtrim (‘alabama’, ‘a’) from dual;  >> alabam
 • select trim(‘    alabama          ’) from dual;  >> alabama

trim(both|leading|trailing  ‘trim_argument’ from text_argument) – text_argument1- in  əvvəlindən ( leading) , sonundan ( leading) və ya həm əvvəlindən həm də sonundan ( both) trim_argumenti silir. 1-ci arqument  qeyd edilmədikdə  both götürülür, yəni  trim_argumenti həm əvvəldən həm də sondan silir. trim_argument qeyd edilmədikdə boşluqları silir.

Nümunə:

 • select trim(leading ‘a’ from ‘alabama’) from dual;  >>labama
 • select trim (trailing ‘a’ from ‘alabama’) from dual;  >> alabam
 • select trim(both ‘a’ from ‘alabama’) from dual;  >> labam
 • select trim(‘a’ from ‘alabama’) from dual;  >>labam
 • select trim(‘    alabama    ’) from  dual;  >>alabama

13.replace(text_argument,replace_string,replace_with) – text_argument-dəki replace_String hissəsini replace_with ilə əvəz edir. replace_with verilmədikdə boşluq ilə əvəz edilir.

Nümunə:

 • select replace(‘oracle’,’r’,’d’) from dual;  >>odacle
 • select replace(‘oracle’,’le’,’la’) from dual;  >> oracla
 • select replace(‘oracle’,’r’) from dual;  >> oacle

14.translate(text_argument,translate_string,translate_with) – text_argument-dəki translate_string-in hər bir simvolunu translate_with-dəki uyğun simvolla əvəz edir.

Nümunə:

 • select translate(‘alabama’, ‘la’,’ku’) from dual;  >>ukubumu
 • select translate(‘123abc321’,’123’,’789’) from  dual;  >> 789abc987

 

15.reverse(text_argument) – verilmiş mətni tərsinə çevirir.

Nümunə:

 • select reverse(‘oracle’) from dual;  >> elcaro

 

NUMBER functions

Rəqəm tipi ilə işləyən funksiyalar

 1. Round(number_arqument1, number_arqument2 ) – Yuvarlaqlaşdırma funksiyası ən çox 2 arqument qəbul edir.

1-ci arqument  funksiyanın tətbiq olunduğu sütunu göstərir.

2-ci arqument  isə yuvarlaqlaşdırmanın neçə onluğa qədər olduğunu göstərir.

2-ci arqument  müsbət olduqda kəsr hissədə,mənfi olduqda isə tam hissədə yuvarlaqlaşma gedir.

2-ci arqumentin default qiyməti 0-dır

 • select round(2231.38, 0) from dual;– >> 2231
 • select round(2231.68, 0) from dual;– >> 2232
 • select round(2231.68) from dual;- >> 2232
 • select round(2231.68, 1) from dual;- >> 2231.7
 • select round(2231.674764, 3) from dual;- >> 2231.675
 • select round(2231.674264, 3) from dual; >> 2231.674
 • select round(2261.67, -1) from dual; >> 2260

-1 olduğu üçün nöqtədən 1 vahid sola doğru yuvarlaqlaşdırır.

 • select round(2261.67, -2) from dual; >> 2300

-2 olduğu üçün nöqtədən 1 vahid sola doğru yuvarlaqlaşdırır.

 • select round(43.455, -1) from dual; >> 40
 • select round(46.923, -1) from dual; >> 50

2.Trunc(number_arqument1, number_arqument2) – Alt mərtəbəyə yuvarlaqlaşdırma funksiyasıdır.Ən çox 2 arqument  qəbul edir.

1-ci arqument  funksiyanın tətbiq olunduğu sütunu göstərir.

2-ci arqument  isə yuvarlaqlaşdırmanın neçə onluğa qədər olduğunu göstərir.

Daxil edilən 1 -ci arqument i,2-ci arqumentin qiyməti qədər aşağı onluğa yuvarlaqlaşdırır.

2-ci arqument  müsbət olduqda kəsr hissədə,mənfi olduqda isə tam hissədə yuvarlaqlaşma gedir.

2-ci arqumentin default qiyməti 0-dır.

 • select trunc(2231.37, 0) from dual; >> 2231
 • select trunc(2231.67, 0) from dual; >> 2231
 • select trunc(2231.67) from dual; >> 2231
 • select trunc(2231.67, 1) from dual; >> 2231.6
 • select trunc(2231.674564, 3) from dual; >> 2231.674
 • select trunc(2268.67, -1) from dual; >> 2260
 • select trunc(2268.67, -2) from dual; >> 2200

 

 1. Floor(number_arqument ) – bir aşağı ədədə yuvarlaqlaşdırır.1 arqument i olur.
 • select floor(234.73) from dual; >> 234
 1. Ceil(number_arqument ) bir yuxarı ədədə yuvarlaqlaşdırır.1 arqument i olur.
 • select ceil(234.23) from dual; >> 235

 

 1. Mod(number_arqument1, number_arqument2) – funksiyası qalıq tapmaq üçün istifadə olunur.2 arqument i olur.

1-ci arqument i bölünən,2-ci arqument i böləndir.

 

 • select mod(10,3) from dual; — 10/3 =3(1)
 • select mod(15,4) from dual; — 15/4 =3(3)

 

 • select employee_id as “Odd”,

last_name

from employees

where mod(employee_id, 2) = 1;

 

 • select employee_id as “Even”,

last_name

from employees

where mod(employee_id, 2) = 0;

 

6.Abs(number_arqument ) – funksiyası bir ədədin mütləq qiymətini almaq üçün istifadə olunur.

Yəni bir ədədin işarəsiz dəyəridir(Məsafə kimi başa düşülür)

 • select abs(-50) from dual; >> 50
 • select abs(50) from dual; >> 50
 1. Greatest(number_arqument ) – Daxil olunan arqument lər çoxluğundan ən böyük qiyməti qaytarır.
 • select greatest(5, 10) from dual; >> 10
 • select greatest(5, 10, 3) from dual; >> 10

 

8.Least(number_arqument ) – Daxil olunan arqument lər çoxluğundan ən kiçik qiyməti qaytarır

 • select least(5, 10, 3) from dual; >> 3

 

 • select

first_name,

last_name,

length(first_name),

length(last_name),

greatest(length(first_name), length(last_name))

from employees;

Datatype conversion

Məlumat tipinin dəyişdililməsi funksiyaları

 

 1. To_char funksiyasının tarix tipinə tətbiqi

To_char(date_argument, format_model) –  tarix tipli məlumatı müxtəlif formatlarda.

Format modellər

1.yyyy- ilin rəqəmlərlə ifadəsi  ( məsələn, 2022)

 1. year – ilin sözlərlə ifadəsi (twent –twenty two)
 2. mm – ayın ikirəqəmli ifadəsi ( oktyabrr 10)
 3. month – ayın bütöv adı (məsələn, october)
 4. mon – ayın adının 3 hərfli abreviaturası (məsələn oct)
 5. dy – həftənin gününün adının 3 hərli abreviaturası ( məsələn, fri,sun)
 6. day – həftənin gününün bütöv adı ( məsələn, Sunday)
 7. dd – ayın gününün rəqəmli ifadəsi (məsələn, 15,23)
 8. hh12 – 12 saatlıq format
 9. hh24- 24 saatlıq format

11.MI – dəqiqə ( 0-59)

12 ss – saniyə (0-59)

 

 1. To_char funksiyasının rəqəm tipinə tətbiqi

To_char(number_argument,format_model) – rəqəm tipli arqument i müxtəlif formatlı mətn tipinə çevirir.

Nümunə:

 • select to_char(1000.45, ‘$9,999.00’) from dual;  >> $1,000.45

Format modellər:

 1. 9 – rəqəmi ifadə edir
 2. 0 – sıfrı ifadə edir
 3. $ – dollar simvolu
 4. D – kəsri hissəni ayırır (İngilis formatında default qiyməti: . )
 5. G – minlik qruplarını ayırır (İngilis formatında default qiyməti: , )
 6. L –valyuta simvolu

 

 1. to_date(text_argument, format_model) – verilmiş mətn tipli arqument i tarix tipinə çevirir.

Format modeller :  to_char with dates format modellerinə bax.

Nümunə:

 • select to_date(‘2022/10/25’,’yyyy/mm/dd’) from dual;>> tarix tipində məlumat qaytarır.

 

 1. to_number(text_argument,format_model) – mətn tipli məlumatı rəqəm tipinə çevirir.

Format modellər : to_char with numbers, format modellərə bax.

Nümunə:

 • select to_number(‘$500′,’$999’) from dual;>> 500

 

 

NULL FUNCTIONS

 

1.Nvl(arqument1,arqument2) – funksiyası 2 arqument qəbul edir.Tətbiq olunan sütunda əgər null dəyərlər varsa, funksiyanın 2-ci parametri nəticədə qayıdır,null deyilsə elə 1-ci arqument qayıdır.

1-ci arqument funksiyanın tətbiq olunduğu sütunu bildirir.

2-ci arqument isə 1-ci parametrin dəyəri null olduğu halda qayıdır.

2-ci parametrin tipi 1-ci parametrə çevrilə bilən olmalıdır (1-ci number,2-ci varchar olsa onda error qayıdacaq).

 

 • select nvl(null,’1′) from dual; >> 1
 • select nvl(”,’1′) from dual; >> 1
 • select nvl(‘sql’,’2′) from dual; >> sql
 • select commission_pct, nvl(commission_pct, 0) from employees;

Commission_pct sütunundakı dəyər null-dursa 0 qaytaracaq,deyilsə elə commission_pct-nin özünü qaytaracaq.

 

 • select

commission_pct,

nvl(commission_pct, ‘ ‘) — ikinci arqument number-e çevrilə bilmir, ona göre Error-dur

from employees;

 

 • select

commission_pct,

nvl(commission_pct, ’11’) — ikinci arqument char olsa da number-ye çevrilə bilir, ona göre OK-dir

from employees;

 

 • select

department_name,

nvl(department_name, department_id) — OK-dir

from departments;

 

 • select

department_name,

nvl(department_id, department_name) — Error-dur

from departments;

 

 1. Coalesce(arqument1,arqument2……arqumentN) – 2 və daha çox arqument qəbul edə bilir.

Bu funksiya arqumentlər arasında, əvvəldən sonra məntiqi ilə rast gəldiyi ilk null olmayan dəyəri qaytarır.

Əgər bütün parametrlər null olsa nəticə null olacaq.

Bütün parametrlərin tipi eyni olmalıdır.

 

 • select coalesce(1, null, 2, null, 3, 4, 5) from dual; >> 1
 • select coalesce(null, null, 2, null, 3, 4, 5) from dual; >> 2
 • select coalesce(null, null, null, null, 3, 4, null) from dual; >> 3

 

 • select

commission_pct,

coalesce(commission_pct, ‘ ‘) — paramerlərin  datatype-lari fərqlidir, ona görə Error-dur

from employees;

 

 

 • select

commission_pct,

coalesce(commission_pct, ’11’)  — paramerlərin datatype-lari fərqlidir, ona görə Error-dur

from employees;

 

 • select

department_name,

coalesce(department_name, department_id) — error

from departments;

 

 • select

department_name,

coalesce(department_name, to_char(department_id)) /*düzgündür, çünki 2-ci parametrə to_char funksiyası tətbiq edilərək  char-a çevrildi.*/

from hr.departments;

 

3.Nvl2(arqument1,arqument2, arqument3) – funksiyası 3 arqument qəbul edir.

Əgər 1-ci paramerin dəyəri null deyilsə ,2-ci parametrin dəyəri qayıdır.

Əgər 1-ci parametrin dəyəri null olarsa 3-cü parametrin dəyəri qayıdır.

Hər zaman 3-cü arqumentin tipini 2-ci arqumentin tipinə çevirməyə çalışır.

 

 • select nvl2(‘Burda null olmayan qiymet var’,’A’,’B’) from dual; >> A

 

 • select

commission_pct,

nvl2(commission_pct,’var’, ‘yoxdur’) /*commission_pct null olmasa  ‘var’,null olsa  ‘yoxdur’ qayıdacaq nəticədə*/

from employees;

 

 • select

commission_pct,

nvl2(commission_pct, 1, 0)—commission_pct null olmasa  1 ,null olsa  0 qayıdacaq nəticədə

from employees;

 

 

 1. Nullif(arqument1, arqument2) – funksiyası 2 arqument qəbul edir.

2 parametrin bərabər olub olmamasını yoxlayır.Bərabərdirsə null,deyilsə 1- ci parametri qaytarır.

 • select nullif(5,4) from dual >> 5
 • select nullif(‘a’,’a’) from dual >> null

 

 • select

length(last_name),

length(first_name),

nullif(length(last_name),length(first_name))

from employees;

 

 • select nullif(1,2), nullif(2,1), nullif(1,1) from dual;

 

 

IF THEN ELSE məntiqi ilə işləyən funksiyalar

 

 1. Simple Case. Case-də yazılan dəyər when-də yazılan dəyərlər ilə müqayisə olunur.Müqayisə yuxarıdan aşağı gedir.

Əgər hansısa when shərti ödənilirsə artıq həmin sətir üçün end blokuna keçid olunur,yəni digər when -lərin yoxlanması dayandırılır.

Simple case yalnız bərabərlik şərtinin yoxlanılması üçündür(‘<‘,’>’,'<=’,’>=’,’!=’,’like’,’not like’ ,’in’,’not in’ olmaz)

Heç bir şərt ödənmədikdə else operatoruna keçid olunur. Heç bir şərt ödənmirsə və else də  qeyd olunmayıbsa,həmin sətir üçün dəyər null olacaq.

 

 • select last_name, job_id,

case job_id

when ‘SA_REP’ then ‘Reporter’

when ‘IT_PROG’ then ‘Programmer’

when ‘SA_MAN’ then ‘Manager’

end AS “Prof”

from employees;

 

 

 • select last_name, job_id,

case job_id

when ‘SA_REP’ then ‘Reporter’

when ‘IT_PROG’ then ‘Programmer’

when ‘SA_MAN’ then ‘Manager’

else ‘Other’

end AS “Prof”

from employees;

 

 

 1. Search Case – Hər sətir üçün when-də yazılan şərtlər yuxarıdan aşağı yoxlanılır

Əgər hansısa when shərti ödənilirsə artıq həmin sətir üçün end blokuna keçid olunur,yəni digər when -lərin yoxlanması dayandırılır.

Heç bir şərt ödənmədikdə else operatoruna keçid olunur. Heç bir şərt ödənmirsə və else də  qeyd olunmayıbsa,həmin sətir üçün dəyər null olacaq.

 

 • select last_name, department_id, job_id,

case

when department_id = 50 then JOB_ID

when job_id like ‘SA%’ then ‘SA-XXXXXXX’

when job_id like ‘%PROG’ then ‘Programmer’

else ‘Other’

end as “Prof”

from employees;

 

 1. Decode(arqument1, arqument2, … arqumentN) – Funksiyası simple case-in kompaktlaşmış formasıdır.

Aşağıdakı nümunədə Job_id sütununa baxırıq.

Əgər  job_id=’SA_REP’ olsa onda ‘Reporter’ yazılacaq.

Yox əgər job_id=’IT_PROG’ olsa onda  ‘Programmer’ yazılacaq.

Yox əgər job_id=’SA_MAN’ olsa onda ,’Manager’ yazılacaq.

Bunların heç biri olmasa onda  ‘Other’ yazılacaq.

 • select last_name, job_id,

decode(job_id,

‘SA_REP’    ,’Reporter’,

‘IT_PROG’   ,’Programmer’,

‘SA_MAN’    ,’Manager’,

‘Other’) AS “Prof-Decode”

from employees;

 

Else halı decode-da qeyd olunmasa null qaytarır.

 

 • select last_name, job_id,

decode(job_id,

‘SA_REP’    ,’Reporter’,

‘IT_PROG’   ,’Programmer’,

‘SA_MAN’    ,’Manager’

)

AS “Prof-Decode”

from employees;

Leave a comment